0
X

סל הקניות שלך ריק.

תעודת אחריות

ר. ביסה בע”מ מתחייבת לדאוג לתיקונו של כל פגם במוצרי ההנעלה מהמותגים בי יוניק ו/או בן ישי אשר יוצרו ע”י החברה ואשר נמכרו בנקודות המכירה של החברה, אשר נובע מפגם בחומר או בהליך הייצור וזאת בתקופת האחריות ובכפוף לשימוש סביר במוצר, לגבול האחריות ובתנאי שהמוצר יגיע למשרדי החברה דרך נקודות המכירה של החברה.

• תקופת האחריות הינה למשך 3 חודשים ממועד הרכישה אל מול הצגת חשבונית קנייה.
• בלאי ,שחיקה, אלרגיה מכל סוג שהוא ו/או אי נוחות לאחר השימוש במוצר אינם נחשבים לפגמים בייצור ואינם באחריות החברה.
• החברה מתחייבת לבדוק ולתקן מוצר בתקופת ובמסגרת האחריות, במידת הצורך, תוך 14 ימי עבודה מיום הגעת זוג הנעליים למשרדי החברה.
• מסגרת האחריות :האחריות תחול על עקבים, רפידות,סוליות ורוכסנים.

אחריות החברה אינה חלה במקרים הבאים:
• הפגם נגרם בזדון או עקב רשלנות.
• שפשופים וקילופים בעור.
• המוצר נפגם כתוצאה מטיפול של גורם שאינו מוסמך ע”י החברה ( לדוגמא: סנדלר פרטי).
• הפגם נגרם כתוצאה משימוש בחומר ניקוי לא מתאים, כתמי לכלוך ו/או פגיעה מגורם חיצוני.
• אבנים /פייטים/ חרוזים/ ניטים וכל אביזר הנלווה לנעל.

גבול האחריות: למען הסר ספק, מובהר בזאת כי אחריות החברה והתחייבותה מוגבלת בכל מקרה לגובה הרכישה, לתיקון המוצר ו/או החלפתו ו/או מתן שובר זיכוי בגינו כאמור לעיל. בשום מקרה לא תחול על “ר. ביסה בע”מ”, כל אחריות מכל סוג שהיא, והיא לא תחויב בכל תשלום בקשר למוצר. “ר.ביסה בע”מ” לא תפצה, בכל מקרה, על נזק ישיר ו/או עקיף ו/או על הפסד כספי נלווה ולא תישא בכל אחריות אחרת, בין מפורשת ובין משתמעת אשר יגרמו במישרין ו/או בעקיפין כתוצאה מהשימוש במוצר.

שירות הלקוחות עומד לשירותכם בימים א’-ה’ בין השעות 16:30- 08:30 בטלפון 073-3383888 או במייל [email protected]
כתובת משרדי החברה: רחוב הגר”א 17 תל אביב