תקנון שימוש באתר בי – יוניק

 • אתר בי יוניק (להלן: ”האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה בין היתר, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת “ר. ביסה בע”מ”, ח.פ. 510955016, אשר משרדיה ממוקמים ברח’ המצודה 24 ב’ קומה 3 אזור, ישראל (להלן: ”בי יוניק”).
 • פעולה באתר הינה כל פעולה המבוצעת באתר, לרבות רכישת מוצרים ו/או שירותים המוצעים באתר (להלן: ”פעולה”).
 • לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

*המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, הנך נדרש לידע את הוריך ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלך (להלן: ”ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לביצוע כל פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת האתר. על ההורים חלה אחריות ליידע את הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון וכן לפקח על פעילות הקטינים בכדי שהקטינים יפעלו על פי תנאי תקנון זה. כל פעילות אשר תבוצע על ידי הקטינים באתר מהווה הסכמה של הקטינים ו/או ההורים לאמור בתנאי התקנון.

*המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף או אמצעי תשלום אחר תקף.

*המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.

 • הוראות תקנון זה יחולו על כל פעולה שתבוצע על ידי המשתמש, כהגדרתו לעיל, באתר.
 • תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין בי יוניק, לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הנו מודע להוראת תקנון האתר ומקבלם, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי התקנון וכללי השתתפות המפורטים להלן.
 • אין באמור בתנאי שימוש הנ”ל כדי לגרוע מהוראות התקנון של מועדון לקוחות של בי יוניק.

תנאים כלליים

 1. מובהר כי בי יוניק רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק ו/או להפעיל מחדש את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 2. בי יוניק שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש, או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י בי יוניק ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתם המלא והבלעדי.
 4. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד, כל שנכתב בלשון זכר יש לראותו כנכון גם ללשון נקבה, יחיד לרבים ולהיפך.
 5. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 6. בי יוניק עושה מאמצים בכדי שהאתר, תכולתו, המוצרים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים, ועדכניים, אך עשויים להימצא באתר, תום לב אי דיוקים ו/או שגיאות. בי יוניק תפעל לתקנם מיד שיתגלו.
 7. כמו כן, האתר עלול להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים ו/או פרסומות ו/או תמונות ו/או מידע אשר אינם קשורים לבי יוניק, באופן ישיר, ובי יוניק אינה אחראית לתכנים פרסומיים אלו המופיעים באתר ו/או בקישורים הקיימים באתר אשר מובילים לאתרים של צדדי ג’.
 8. בי יוניק או מי מטעמה, לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שייגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר ו/או משימוש בלתי הולם או שגוי במוצריה וכן לא תהא אחראית במקרה של נזק למוצר אשר הותקן ו/או נעשה בו שימוש שלא בהתאם להנחיות.
 9. כל תוכן או מידע המובא באתר אשר מקורו בצדדים שלישיים, לבי יוניק לא תהא כל אחריות לגביו.
 10. האתר והתוכן המופיעים בו, לרבות סימני מסחר, עיצוב, תמונות, מפרטים, עיצובי, איורים, טקסטים, גרפיקה מוגנים על ידי זכויות יוצרים של בי יוניק ו/או של מי מטעמה. והינם רכושם הבלעדי של בי יוניק. אין להשתמש ו/או להעתיק כל נתון מהאתר מבלי לקבל אישור מראש ובכתב.
 11. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. בי יוניק לא תהא אחראית על כל נזק שעלול להיגרם משימוש ו/או מהפרעות בשימוש ו/או מתקלות צד ג ו/או הפרעות בזמינות.
 12. האתר עשוי לעשות שימוש בממשקי סטטיסטיקה פנימיים ו/או באמצעות צדדים שלישיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח פעולות באתר.
 13. כל פניה, שאלה ו/או מידע נוספים לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור לאתר ו/או לתקנון ו/או לבי יוניק, ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטל: 073-3383888, או בפנייה דרך אתר האינטרנט: b-unique.co.il או במייל המופיע באתר בי יוניק.

 

 1. הרכישה באתר:
  • האתר מאפשר, בין היתר, בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר. כדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את הפריט, הצבע והמידה המבוקשים.
 • עבור כל פריט המוצע באתר יוצג “דף פריט” בו יופיעו פרטי הפריט המוצע ומחיר המכירה (להלן: “דף הפריט“).
 • לתשומת הלב, בי יוניק, רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא כל צורך בהודעה מוקדמת – מובהר כי המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר למשתמש בעת השלמת הליך ההזמנה.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בי יוניק רשאית לבטל התקשרות, לרבות מכירה, אם מתברר כי נפלה טעות סופר או טעות חריגה אחרת בהצגת פרטי המוצר לרבות המחיר או פרטים אחרים. באם נתקבל תשלום, הרוכש יקבל החזר כספי באופן מידיי.
 • מובהר כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי הפריטים ובין הפריטים בפועל. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.
 • המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ על-פי דין, אלא אם צוין אחרת במפורש. המחירים אינם כוללים דמי משלוח.
 • על מנת לבצע רכישה באתר, יתבקש המשתמש לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי.
  על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים. אחרת לא תוכל בי יוניק להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה“).
 • לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לבי יוניק עקב שיבוש הפעלת האתר.
 • כמו כן, המידע שיימסר על ידי המשתמש באתר ישמש בין השאר לשליחת דואר אלקטרוני בנוגע לפריט ו/או סטאטוס הזמנתו ו/או או עדכונים באתר; ו/או בנוגע למבצעים מיוחדים וזאת לאחר קבלת אישור המשתמש לכך.
 • במעמד ביצוע ההזמנה תבצע בי יוניק בדיקה של פרטי כרטיס האשראי (או אמצעי התשלום) ועם קבלת אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תימסר למשתמש הודעה מתאימה כי ההזמנה אושרה. מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות הפריט או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.

[המוצר/ים ו/או השירות/ים שיירכשו באמצעות האתר (הכוונה כי בוצעה על ידי המשתמש הזמנה אשר אושרה) יכונו להלן: “הפריטים“].

 

 • נבקש להבהיר, כי במעמד הרכישה הראשונה באתר יתבקש המשתמש לבחור במקום המיועד לכך האם הינו מעוניין להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת מידע תכני באמצעות הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות SMS). אם המשתמש אינו מעוניין לקבל מידע תכני ו/או הודעות על מבצעים והנחות מ בי יוניק, הוא יוכל לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, כמו כן יוכל להסיר את פרטיו בכל עת מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר לרבות במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני .
 • הסכמת הלקוח לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לקבלת דיוור של חומרים פרסומיים, מבצעים, הטבות ו/או עדכונים בקשר עם מוצרי האתר. הפניה והעדכונים ייעשו באמצעי המדיה השונים, כגון: דואר אלקטרוני והודעות כתובות לטלפון הנייד (SMS). המשתמש רשאי, בכל עת, להודיע לבי יוניק על סירובו לקבל הדיוור. הודעת הסירוב תינתן בכתב, לחילופין באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור.
 • תנאים להשלמת עסקת הרכישה:
  • עסקת הרכישה תבוצע רק לאחר השלמת תהליך ההזמנה ולאחר שבי יוניק תקבל אישור מאת חברת כרטיסי האשראי על ביצוע החיוב, בהתאם לנוהלי העבודה הקיימים בין חברות כרטיסי האשראי לבין בי יוניק.
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
  השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.
 • במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה בי יוניק רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית, על פי בחירת בי יוניק. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד בי יוניק ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.
 • בי יוניק שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות הפריטים בכל הזמנה.
 • אישור על ביצוע ההזמנה יישלח בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.
 • יובהר ויודגש, משלוח הודעת דואר אלקטרוני בדבר רישום ההזמנה במערכת הממוחשבת של בי יוניק אינה מהווה ראיה בדבר השלמת הפעולה ואין במשלוח הודעת הדוא”ל כדי לחייב את בי יוניק.
 • מובהר כי רישומי מערכת המחשב של בי יוניק הכוללים רישום ממוחשב ואוטומטי של כל הפעולות באתר מהווים ראיה לכאורה לאמור בהם.
 • היה ובמהלך ביצוע הזמנה עשה המשתמש שימוש בקופון או הטבה כלשהם, ולאחר מכן ביטל או שינה את ההזמנה, לא יהיה המשתמש זכאי להחזר בגין שווי ההטבה או הקופון, והזיכוי הכספי אשר יינתן למשתמש הוא בגובה הסכום אשר שולם בפועל על ידי המשתמש.
 • המשתמש לא יהיה זכאי להחזר בגין קופון או הטבה שהמשתמש לא ניצל בתקופת תוקפם.

 

 1. מדיניות פרטיות ומאגר מידע

   

  אתר בי יוניק (להלן: ”האתר”) הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה בין היתר, חנות וירטואלית לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים ברשת האינטרנט. בעלת האתר ומפעילתו הינה חברת “ר. ביסה בע”מ”, ח.פ. 510955016, אשר משרדיה ממוקמים ברח’ המצודה 24 ב’ קומה 3 אזור, ישראל (להלן: ”בי יוניק”).

  מטרת המדיניות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתר וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה ע”י המשתמשים או הנאסף על ידה בעת השימוש באתר. הגלישה באתר והשימוש בו מעידים על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, לתנאי השימוש באתר ולמדיניות המשלוחים ההחלפות וההחזרות.

  בי יוניק פועלת על מנת לשמור על פרטיות משתמשי האתר, ולצורך האמור נוקטת בי יוניק באמצעי הזהירות המקובלים ועושה כל שביכולתה, על מנת לשמור ככל האפשר, על סודיות המידע אשר נמסר לה על ידי המשתמשים.

  מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.

  הוראות מדיניות זו משלימות את התקנון ומהוות חלק בלתי נפרד ממנו.

  מסירת פרטים לאתר

  כדי לבצע הזמנות באתר, יהיה עליך למסור פרטים אישיים, לרבות שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, מספר טלפון ופרטי אמצעי תשלום: כרטיס האשראי/חשבון פייפ אל (pay pal)/ביט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי המידע האישי אשר נמסר לחברה לצורך ו/או במסגרת מתן השירותים נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.

  בעת הרכישה באפשרותך להצטרף למועדון הלקוחות של החברה באמצעות אתר האינטרנט או בכל אחד מסניפי הרשת שם תתבקש למסור מידע אישי לרבות מס’ תעודת זהות, עיר מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מס’ טלפון, מידת נעליים ותאריך יום הולדת. ההצטרפות למועדון כפופה לתקנון מועדון הלקוחות.

  באפשרותך ליצור חשבון משתמש אישי באתר הדורש הרשמה (להלן: חשבון משתמש) . ניתן לבצע הרשמה באמצעות חשבון הפייסבוק שלך ו/או צד שלישי אחר ו/או באמצעות הרשמה באתר. אם תבחר להתחבר לאתר דרך משתמש קיים שלך בפלטפורמה אחרת, המשתמש שלך באתר יכלול את פרטיך כפי שמופיעים בפרופיל הפומבי שלך באותה פלטפורמה.

  במסגרת ההרשמה באתר תידרש למסור שם מלא, מס’ טלפון וכתובת דוא”ל. לא ניתן ליצור חשבון אישי ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. לאחר פתיחת “חשבון משתמש” באתר תוכל להתחבר לאתר באמצעות הזנת מס’ הטלפון הנייד עימו נרשמת והזנת קוד חד פעמי אשר ישלח לטלפון הנייד בהודעת sms.

  באפשרותך להירשם לניוזלטר של החברה (להלן: “בואי נשמור על קשר”), באמצעות מסירת כתובת דואר אלקטרוני. ברישום לניוזלטר תתבקשי לאשר את תנאי השימוש באתר והרישום יאפשר לך לקבל מידע על הנחות, הטבות ומבצעים שהחברה עושה מעת לעת.

  באפשרותך לשתף תכנים באתר ו/או בעמודי הרשתות החברתיות של החברה לרבות תמונות.

  בי יוניק רואה בגולש ברשת האינסטגרם והפייסבוק אשר העלה תמונה בה ניתן לראות מוצר ממוצרי האתר יחד עם התיוג buniquedesign  – כמי שהזמין את בי יוניק ו/או מי מטעמה לשתף את התמונה באתר ו/או במדיות חברתיות בהן יש לאתר עמוד. גולש אשר אינו מעוניין בהצגת התמונות שהועלו על ידו באופן הנ״ל מוזמן לפנות לשירות הלקוחות בכל אמצעי תקשורת שיבחר, והסרת התמונות תתבצע מיידית.

  השימוש במידע, לרבות ע”י צדדים שלישיים

  בי יוניק תבקש להבהיר, מאחר ומדובר בביצוע פעולות במרחב המקוון, אין באפשרותה של בי יוניק להבטיח חסינות מוחלטת, בי יוניק תעשה כל שביכולתה הסבירה בכדי להגן על פרטיות המידע. ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לגנוב מידע אשר שמור בידי בי יוניק ו/או לעשות בו שימוש לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי בי יוניק.

  פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי הזיהוי אשר החברה מקבלת ממך ו/או הנאסף על ידה נועדו לצורך מתן שרותיה. יובהר כי המידע הרלוונטי יועבר לידיעת ו/או לשימוש גופים שונים רק לצורך מתן השירות או בהתאם להסכמתך.

  השימוש במידע נעשה על פי דין ונועד לצרכי ניהול ותפעול האתר ומתן השירותים למשתמשים ובכלל זה: התאמת תכנים ושירותים למשתמש ו/או למטרות שיווק ו/או פרסום ו/או קידום מכירות בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר ו/או אחר בכל אמצעי דיוור ו/או טכנולוגי, לצרכי בי יוניק ו/או ניתוח ומחקר סטטיסטי וכל שימוש מקוון אחר.

  מובהר כי המידע עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים ככל שהדבר יידרש על ידי בי יוניק לצורך מתן השירותים ו/או תפעול האתר ו/או מועדון הלקוחות.

  בי יוניק תוכל למסור פרטים כאמור גם לצרכים אחרים ככל שתידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או לפי דין ו/או חשד כי המשתמש ביצעה שימוש שיש בו משום מעשה בלתי חוקי.

  רישום הפרטים באתר ו/או השימוש באתר מהווה הסכמה של הנרשמת לכך שמידע אודות פרטיה וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטיה יוחזקו במאגרי המידע של בי יוניק ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש כדין. משתמש רשאי לדרוש מבי יוניק בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. המשתמש מוסר את פרטיו מרצונו החופשי. ידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע אודותיו. האחריות בגין נכונות הפרטים ועדכונם הינה על המשתמש בלבד.

  אבטחת המידע

  איסוף המידע ושמירתו בסודיות נעשים בסביבה מאובטחת. על מנת להגן על סודיות המידע, בי יוניק, פועלת באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני, SSL – Secure Socket Layer, המשמש להצפנת נתונים מרגע הקלדתם על ידי המשתמש, ועד להעברתם לאתר; יודגש, פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת בי יוניק, מאחר ובי יוניק נעזרת בחברה חיצונית (Yaad sarig) לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

  כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן אבטחת מידע המחמיר ביותר PCI DSS Level ופרטי האשראי לא נרשמים במחשבי בי יוניק ו/או בידיה.

  בי יוניק תהא רשאית לעשות שימוש ב-“עוגיות” Cookies (קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים, על ידי האתר, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן) או טכנולוגיות דומות – לצורך בין היתר, תפעולו השוטף והתקין, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של הלקוחות, עמודים בהם צפית, משך הפעילות באתר, כתובת האינטרנט ממנה נכנסת לאתר (IP), המיקום הגיאוגרפי של המחשב בעת השימוש באתר,ועוד , לצורכי אבטחת מידע, שיפור חווית משתמש, לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולמנוע מהמשתמש את הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר. החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר ו/או לקוחות החברה בכל דרך אחרת. עם זאת, אין טכנולוגיה אשר יכולה להבטיח אבטחה מושלמת של מחשבי החברה ו/או מאגר המידע מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע.

  על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור, מכח ההסכם ו/או הדין. מומלץ לשנות את הסיסמאות לעיתים קרובות, לוודא שנעשה שימוש בדפדפן מאובטח ולנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים בכדי להגן על המידע בעת פעילות באתרי האינטרנט.

  אם אינך רוצה לקבל עוגיות (cookies) דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מכך ע”י שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא היעזר בקובץ העזרה של הדפדפן בו אתה משתמש. בחלק מהשירותים המוזכרים תוכל לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי עוגיות אודותיך.

  יחד עם זאת, נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. כמו כן, באפשרותך למחוק את קבצי העוגיות במחשבך בכל רגע נתון. מומלץ לעשות כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

  מאגר המידע

  בי יוניק מנהלת מאגר מידע [מאגר מידע מספר 700006610] הרשום על שם חברת ר. ביסה בע”מ. ואחד ממטרותיו הינו דיוור ישיר למשתמשים השונים.

  המידע האישי יישמר במאגר המידע של החברה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל”א-1981, וייעשה בו שימוש עפ”י הוראות חוק זה ו/או עפ”י הוראות כל דין.

  במסירת המידע הנך נותן את הסכמתך שהמידע ייכלל במאגר המידע האמור וכי החברה תהא רשאית לעשות בו שימוש בהתאם לתקנון ומדיניות הפרטיות ולפי כל דין. בנוסף, ייתכן כי המידע ישמר במאגרי מידע של צדדים שלישיים המעניקים שירותים לחברה, בישראל או מחוצה לה.

  עיון ומחיקת נתונים במאגר המידע

  הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו עפ”י חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א- 1981. במידה שתמצא שהמידע עליך בו עיינת אינו נכון, שלום, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

  המשתמש יכול לבקש להסירו ממאגר המידע באופן פשוט וקל, לצורך ביצוע כן, יש לפנות בכתב לשירות הלקוחות של בי יוניק לכתובת הדואר האלקטרוני:  [email protected]. בקבלת הבקשה החברה תפעל להסרת המידע של המשתמש ממאגר המידע תוך זמן סביר.

  במקרה של מחיקת החשבון האישי ובקשה למחיקת מידע, המידע הדרוש לחברה לצורך ניהול עסקיה, לרבות מידע סטטיסטי למטרות ניתוח סטטיסטי, תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר, יוסיף להישמר במאגרי המידע של החברה עפ”י דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות שיווקיות אליך.

  דיוור אלקטרוני

  החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לשלוח מפעם לפעם בדואר האלקטרוני ו/או באמצעים דיגיטליים אחרים (לרבות הודעות sms) דיוור ישיר ו/או דברי פרסומת בהתאם ובכפוף להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב- 1982 (להלן: “חוק הספאם”). בהתאם לחוק האמור, הינך רשאי להודיע לחברה בכתב לכתובת המייל  [email protected] כי אינך מעוניין בקבלת פרסומות מסחריות.

  שינויים במדיניות הפרטיות

  החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר החברה. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר החברה.

  תאריך עדכון אחרון: 13/12/2021

  מובהר ככל והמשתמש בוחר לפרסם באתר מידע – מידע זה אינו בגדר מידע פרטי.

 2. בי יוניק אינה אחראית על עיכובים של חברת השילוח.
 1. אתר בי יוניק הינו אתר נגיש , מצורף קישור להצהרת נגישות: https://www.b-unique.co.il/accessibility-web/
 1. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
  בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו.

ביקור מהנה ורכישה מהנה באתר.

שלמה ביסה,

מנכ”ל בי יוניק.