0
X

סל הקניות שלך ריק.

blank blank

תקנון מועדון לקוחות B.UNIQUE  בי יוניק- (ר.ביסה בע”מ)

ברוכות הבאות למועדון הלקוחות החדש של B.Unique של חברת ר. ביסה בע”מ (להלן: “הרשת”).

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות החדש של בי יוניק (להלן: “המועדון”).

הצטרפות וחברות במועדון הלקוחות

חברה במועדון הינה מי שעמדה בתנאים המצטברים הבאים:

א. כל אדם פרטי אשר שילמ/ה בגין החברות במועדון סכום חד פעמי בסך של 40 ₪ (להלן: ”דמי חברה”);

ב. מילאה טופס בקשת הצטרפות למועדון;

ג. עמדה במכלול תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה;

למען הסר ספק, ניתן יהיה להצטרף כחברת מועדון אך ורק בעת רכישת זוג נעליים חדשות בפועל במעמד ההצטרפות באחת מחנויות הרשת וניתן יהיה לצבור נקודות אך ורק ברכישה באחת מחנויות הרשת השונות.

תוקף החברות במועדון יחול 24 שעות ממועד ההצטרפות (פרק הזמן הנדרש למועדון על מנת לאתחל את כרטיס המועדון של החברה המצטרפת). החברות במועדון תהיה לפרק זמן של 12 חודשים ממועד ההצטרפות (להלן: ”תקופת החברות”).

חידוש החברות בתום תקופת החברות במועדון תהא באחריות החברה במועדון, וזאת לפרק זמן של 12 חודשים נוספים בעלות נוספת של 50% הנחה מעלות הכרטיס- כלומר 20 ₪ חידוש לשנה נוספת יקנה הטבת יום הולדת והמשך צבירת נקודות (להלן: ”דמי חידוש חברות”).


החברות במועדון תחול בגין כל רכישה אשר תתבצע ע”י חברה במועדון המחזיקה כרטיס מועדון תקף בחנויות הרשת בלבד. הזכות למימוש הטבות המועדון מותנה בסוג ההטבה ובתנאי המימוש הקבועים בתקנון זה.
חברה אשר גילה אינו עולה על 18 ומבקשת להתקבל כחברה למועדון, נדרשת ליידע את הוריה ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלה בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורן לביצוע פעילות, מכל סוג שהוא, במסגרת המועדון.

התשלום בגין חברות במועדון יהיה במזומן וכרטיס אשראי בלבד. לא יתקבלו אמצעי תשלום אחרים לרבות כרטיסי שי ותווי קנייה.

בי יוניק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את גובה דמי ההצטרפות ו/או לבטלם; וכן לגבות דמי חידוש ו/או לשנותם; וכן להאריך את תקופת החברות ו/או לשנות את דרך ההטבות לרבות אופן ו/או דרך הצבירה ו/או צבירת נקודות באתר החברה – והכל בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של בי יוניק – הודעה מתאימה תועבר לחברות המועדון טרם ביצוע שינוי כאמור.

החברות במועדון מותנית, בין היתר, במילוי טופס בקשת הצטרפות למועדון אשר כולל את הפרטים הבאים: שם מלא, תעודת זהות, תאריך לידה, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, כתובת מלאה לצורך משלוח עדכונים שוטפים והטבות שונות מעת לעת, חתימה, תאריך והסכמה לקבלת דיוור ע”י בי יוניק.
יובהר כי האחריות על מילוי הפרטים נכונה ועדכונם על גבי טופס הבקשה להצטרפות הינה על החברה ולא תשמע כל טענה כלפי בי יוניק ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות מועדון, מחמת טעות בזיהוי פרטי החברה.
בכפוף לאמור בתקנון זה, הפרטים האישיים אותם תמסור החברה יישארו בידיה של בי יוניק ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברות המועדון, ניהול ותפעול מועדון הלקוחות ופעולות שיווק שיעשו ע”י בי יוניק ו/או מי מטעמה.

יובהר כי כל מידע אודות חברת מועדון אשר יצטבר בקשר להיותה חברת במועדון יחשב לקניינה הבלעדי של בי יוניק, והחברה מוותרת בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. וחתימת החברה על בקשת ההצטרפות מהווה הסכמה מטעמה לקבל חומר פרסומי מבי יוניק ו/או מי מטעמה בהתאם להוראות החוק.

כל חברה רשאית לדרוש מבי יוניק, בכתב, כי המידע המתייחס אליה יימחק ממאגר המידע של בי יוניק. בנוסף רשאית החברה לדרוש מבי יוניק, בכתב, להסיר עצמה מרשימת הדיוור של המועדון. בי יוניק תודיע לחברה כי פעלה על פי הנחייתה. אם לא התקבל אישור מבי יוניק, תודיע החברה בכתב לבי יוניק על אי קבלתו ותקבל אישור כאמור.

בי יוניק שומרת לעצמה את הזכות להאריך או להפסיק את פעילות המועדון בהודעה מראש של 30 יום שתפורסם בדרך שתקבע. הפסקת פעילות המועדון ביוזמת בי יוניק תאפשר לחברה לממש את הנקודות/ההטבות שצברה כאמור בתקנון זה לתקופה של 3 חודשים מיום ההודעה.

בי יוניק שומרת לעצמה את הזכות להמשיך ולשלוח דיוור לחברות המועדון אף לאחר תום תקופת החברות ו/או לאחר תום תקופת החידוש, וזאת עד לקבלת הודעה מפורשת בכתב למשרדי בי יוניק, מאת החברה על רצונה להסיר עצמה מרשימת הדיוור של המועדון.

ביטול החברות

חברה המעוניינת לבטל את החברות במועדון תפנה לצורך כך לאחת מחנויות רשת בי יוניק.
בי יוניק תהא רשאית לבטל את חברותה של חברת מועדון ולהפקיע ממנה כל זכות הנובעת מחברותה לרבות זכויות והטבות שנצברו קודם לביטול החברות, בין היתר, במקרה בו עשתה שימוש שלא כדין בכרטיס המועדון שברשותה ו/או פעלה בניגוד להוראות התקנון ו/או החוק ו/או פעלה באופן שיש בו כדי לפגוע בעסקיה ו/או בשמה הטוב של בי יוניק ו/או מי מטעמה.

השימוש בכרטיס מועדון הלקוחות


כרטיס המועדון הינו אישי ומוגבל ללקוחות פרטיים בלבד. יודגש, כי כרטיס המועדון אינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחרת או באמצעות אחרת.

השימוש בכרטיס מותנה בהצגת כרטיס המועדון במעמד הקניה בצרוף תעודה מזהה של המציגה אותו, ולא תשמע כל טענה לעניין זה. במקרה חריג של אובדן או גניבת כרטיס, יתאפשר שימוש חד פעמי ע”י תעודת זהות של בעלת כרטיס המועדון בכפוף לשיקול דעתה של מנהלת החנות וזאת עד להנפקת כרטיס חלופי.
האחריות על שמירת כרטיס המועדון הנה על החברה ועליה בלבד ולא תשמע כל טענה כלפי בי יוניק ו/או מי מטעמה לעניין אי קבלת הטבות מועדון בשל אובדן כרטיס המועדון.

מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס (להלן: “הליקוי”) על החברה לפנות למחלקת שירות הלקוחות של בי יוניק ע”מ להודיע על הליקוי, ומרגע קבלת אישור מבי יוניק אודות קליטת הודעתה תהא בי יוניק אחראית על שמירת נקודות הזכות שצברה החברה עד לאותה העת – ככל שנצברו; הנפקת כרטיס חלופי- בכפוף להגעת החברה לאחת מחנויותיה של בי יוניק; והעברת יתרת נקודות הזכות – ככל שנצברו על ידי החברה מהכרטיס הישן לכרטיס חדש אשר יונפק לחברה.

במקרה של אובדן כרטיס ו/או בכל מקרה אחר בו תחליט בי יוניק להנפיק לחברה כרטיס נוסף תוגבל ההנפקה לכרטיס אחד בלבד ללא תמורה נוספת; עבור כל הנפקת כרטיס נוסף מעבר לזה (כל כרטיס שלישי ואילך) תחויב החברה בעלות נוספת של 20 ₪.

נקודות בי יוניק צבירה, מימוש והטבות נוספות

במעמד החתימה על טופס הבקשה להצטרפות למועדון הלקוחות תינתנה למצטרפת הטבות למועדון כדלקמן:

1.הטבת יום הולדת:
שובר הטבה בסך 20% הנחה אשר ניתן יהיה להשתמש בו, פעם אחת, בכל שנה קלנדרית בחודש הלועזי בו חל יום ההולדת של החברה. השובר אישי ואינו ניתן להעברה.  

מימוש שובר יום ההולדת מותנה בהצגת תעודת זהות במעמד הרכישה.

  1. צבירת נקודות “בי יוניק” תינתן רק על דגמי “בי יוניק” ו/או דגמי בת של המותג ורק על רכישה באחת מחנויות החברה.

בכל קנייה זכאית החברה לצבירה של 5% מסכום הקנייה (התשלום בפועל) ברכישת נעליים ותיקים בחנויות החברה בלבד (ולא באתר) ויהיו ניתנות למימוש בקניה הבאה.

החברה תהיה זכאית לממש את הנקודות הצבורות, אך ורק לאחר שצברה 30 נקודות ומעלה.

מידי פעם ובהתאם לשיקוליה הבלעדיים של בי יוניק יבוצעו מבצעים מיוחדים לחברות מועדון אשר יקנו להן אפשרות צבירה גבוהה יותר מהמוזכר בסעיף 4.1. מבצעים הכוללים הגדלת נקודות הצבירה לפי ס’ זה יחולו בגין תשלום בפועל בלבד ולא בגין נקודות אשר נצברו בגין רכישות קודמות של החברה ו/או הטבות ו/או הנחות.

(לדוגמא: בעת מבצע מיוחד שבו תהא החברה זכאית ל 20% משווי הרכישה (בניגוד ל 5%), והחברה תבקש לממש נקודות צבורות קודמות (30 נקודות), תהא זכאית החברה לנקודות הבאות: 100 ₪ עלות הרכישה –  30 ₪ (מימוש נקודות צבורות) = 70 ₪ תשלום בפועל (בגינן החברה תקבל 20% נקודות זיכוי, קרי 14 נקודות/ ₪).

כל חברת מועדון אשר צברה נקודות, תוכל לממש את הנקודות בהתאם לתקנון הקודם עד ליום 01.04.2021. החל מתאריך זה, 01.04.2021 תהיה זכאית החברה לממש את הנקודות בכפוף לצבירת 30 נקודות מינימום כאמור לעיל.

הרישום אשר מתנהל בחנויות בי יוניק הוא זה אשר יקבע את סכום הזיכוי אשר צברה החברה. חברה אשר לה טענות בכל הנוגע לסכום נקודות הזיכוי ו/או חברה המבקשת לקבל הבהרה לגבי אופן נקודות הזיכוי מוזמנת לפנות בכתב למחלקת שירות לקוחות של בי יוניק, אשר מתחייבת לבדוק את הטענות וליתן מענה תוך 14 יום מיום שבו נתקבלה הפנייה במשרדי בי יוניק כאמור להלן.

זיכויים והחלפות

זיכויים והחלפות של מוצרים שנרכשו באמצעות נקודות בי יוניק ייעשה ע”פ נהלי ההחלפות וההחזרות של רשת בי יוניק. כפי שיעדכנו מפעם לפעם ע”פ שיקול דעתה הבלעדי של בי יוניק.

בהחזר כספי ו/או הנפקת שובר זיכוי יבוצע קיזוז של הנקודות אשר נצברו לזכות החברה בגין אותה רכישה; במידה ולחברה לא תהיה יתרה מספקת לקיזוז בנקודות אזי תיכנס ליתרה שלילית.
בהחזר כספי יוחזרו ליתרת החברה הנקודות אשר מימשה החברה בעת אותה רכישה אמורה (לא יוחזר כסף בגין מימוש נקודות).

בהחזרים כספיים לא ניתן להמיר את אחת ההטבות שמומשו לכסף מזומן.

מידע ופרטים

בי יוניק רשאית לעדכן את רשימת החנויות שבהן ניתן לעשות שימוש בכרטיס המועדון על פי החלטתה וזאת על דרך של הוספת ו/ או גריעת חנויות ו/או הוספת אתר החברה.

בי יוניק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון מועדון הלקוחות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
על תקנון זה חל הדין הישראלי בלבד. וסמכות השיפוט המקומית בכל הקשור ליישומו תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב באופן בלעדי.

מטעמי נוחות בלבד כתוב תקנון זה בלשון נקבה, כל שנכתב בלשון נקבה יש לראות כנכון גם בלשון זכר, יחיד לרבים ולהיפך.

כל פניה, שאלה ו/או מידע נוספים, לרבות מענה על שאלות בכל עניין הקשור למועדון החברות ו/או מידע לגבי ביטול חברות ו/או מידע לגבי ביטול דיוור ניתן יהיה לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות בטל:  073-3383888 שלוחה 2 או בפנייה דרך טופס צור קשר באתר האינטרנט שלנו או במייל [email protected]

יודגש כי הטבות ההצטרפות הינן אישיות וניתנת לחברה בגין הצטרפותה למועדון.

בי יוניק שומרת לעצמה את הזכות לשנות את הטבת ההצטרפות מעת לעת בהתאם לשיקולה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת.

בי יוניק שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר שימוש בכלל הטבות /קופונים של מועדון הלקוחות במבצעי חיסול סוף עונה.