תקנון תוכנית השגרירות של ביוניק – (ר.ביסה בע”מ)

ברוכות הבאות לתכנית השגרירות של B.Unique של חברת ר. ביסה בע”מ (להלן: “הרשת”).

תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהלת התוכנית.

חברה בתוכנית הינה מי שמצהירה על הפרטים הבאים:

  • מצהירה כי אינני מתחת לגיל 18 ואני בעל/ת מלוא הזכויות בחומרים המצולמים בהם אני מופיע/ה ובכל חומר נוסף שיועלה על ידי לרשתות החברתיות ("החומרים") וכי לא נדרשת כל הסכמה נוספת מלבד הסכמתי לצורך הקניית זכויות השימוש בחומרים ולצורך פרסומם.
  • מעניקה לקבוצת ר. ביסה בע"מ (הרשת) רישיון שימוש ללא תמורה שאינו מוגבל בזמן, אופן או היקף, לשימוש בחומרים לצרכי קידום ושיווק החברה ומוצריה.
  • מסכימה ומאשרת כי החברה אינה חייבת לפרט קרדיט כלשהו בגין החומרים ובכלל זה אינה חייבת לפרט את שמי או את שם הצלם.
  • מאשרת לחברה לשמור את החומרים במאגריה ולעשות בהם שימוש מעת לעת לפי בחירתה ובין היתר לצרכי קידום ושיווק החברה ומוצריה.
  • מסכימה ומאשרת כי אשא באחריות המלאה בגין כל טענה או דרישה הנובעת מאי קיום/אי נכונות כל אחד מהסעיפים לעיל ומוותרת בזאת על כל טענה, זכות או דרישה ביחס לחומרים ובכלל זה ביחס לשימוש בהם, לרבות שימוש לצרכי שיווק ופרסום, בין היתר, ברשתות החברתיות וביחס לזכויות או לתשלומים המגיעים לי לכאורה בקשר אליהם.
  • מצהיר/ה כי הסכמתי המפורשת לכל האמור לעיל ניתנה מרצוני החופשי.