תקנון גלגל המזל

 1. הגדרות:
 2. (” עורכת ההגרלה” – ר. ביסה בע”מ, ח.פ. 510955016( להלן: “בי יוניק”.
 3. ” המשחק” – כל משתתף )כהגדרתו להלן( יהיה זכאי להשתתף באופן חד פעמי
  בהפעלת “גלגל המזל” באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה, אשר הינו הגרלה חד
  פעמית אשר תוצאתה מידיית, הנערכת ע”י עורכת ההגרלה, בהתאם להוראות
  תקנון זה ובהתאם להודעה בדבר מתן היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת
  מסחרית לפי חוק העונשין- 1977( להלן: “ההיתר הכללי”( ואשר תקנון זה הוא
  תקנונה.
 4. ” המפקח”- עו”ד בן עדני, ממשרד עדני- זהר, מרח’ המסגר 42 ,ת”א.
 5. ” האתר של עורכת ההגרלה”- אתר האינטרנט של בי יוניק www.bunique.co.il.
 6. ” הפרס”- 5 פרסים שונים אשר הינם כמפורט להלן: 1 .משלוח חינם; 2 .תיק
  נסיעות מתנה; 3 .תיק אוכל מתנה; 4% .50 הנחה ברכישת תיקים וארנקים; 5 .
  %10 אקסטרא הנחה על הקולקציה החדשה; כפי שיפורסם בעמודי עורכת
  ההגרלה, עורכת ההגרלה רשאית לשנות בכל רגע נתון את הפרס, סכומם ו/או
  המוצרים עליהם ניתנת ההנחה והיא שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את רשימת
  הפרסים מעת לעת בתקופת המבצע.
 7. המשתתפים:
 8. ” משתתף”- אדם אשר מילא אחר כל התנאים הבאים במצטבר, בתקופת המבצע,
  יהא זכאי להשתתף במשחק:
 9. המשתתף הוא אדם פרטי, תושב ו/או אזרח ישראל ו/או בעל היתר שהייה
  חוקית בישראל, אשר גילו עולה על 18 שנים במועד השתתפותו במשחק;
 10. המשתתף מסר לעורכת ההגרלה את הפרטים הבאים: שם פרטי ושם משפחה
  שלו, מספר נייד שלו ואת כתובת המייל שלו )להלן: “מייל”( והכל במסגרת
  המשחק בהתאם לאתרה של עורכת ההגרלה.
 11. המשתתף נתן הסכמה מפורשת לקבלת דיוור לכתובת המייל שמסר לעורכת
  ההגרלה ]ובעצם השתתפותו במשחק, הוא נותן בזאת את הסכמתו המפורשת
  לקבל דיוור מאת עורכת ההגרלה[. המשתתף יוכל לחזור בו בכל עת
  מהסכמתו ולהסיר עצמו מרשימת הדיוור של עורכת ההגרלה )יובהר כי קוד
  הקופון, כהגדרתו להלן, יישלח למייל של המשתתף כפי שהוא הזין בעת
  הרישום למשחק(;
 12. המשתתף לא נרשם בעבר לקבלת דיוור אצל עורכת ההגרלה.
 13. קיים את התנאים המפורטים בתקנון זה במלואם ונקלט במערכותיה של
  עורכת ההגרלה.
 14. לא ישתתפו משחק: עורכת ההגרלה, מנהליהם, עובדיהם ובני משפחותיהם ו/או
  המפקח. “בני משפחה” לעניין סעיף זה- בני זוג, הורים, אחים ואחיות, וילדים/ות.
 15. מובהר כי ההשתתפות במשחק אסורה מתחת לגיל 18
 16. תקופת המשחק:
 17. תקופת: “להלן )30.11.2022 – 01.10.2022 :התאריכים בין יתקיים המשחק 3.1
  המבצע”(.
 18. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת
  המבצע ו/או לבטלו בכל עת עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף להוראות הדין ולא
  תשמע כל טענה לעניין זה, פרסום הנוגע לאמור, יבוצע באתרה של עורכת ההגרלה
  בלבד.
 19. אופן ההשתתפות:
 20. על מנת להיחשב כמשתתף במשחק, על המשתתף לבצע את הפעולות הבאות במהלך
  תקופת המבצע )להלן: “פעולות ההשתתפות”(:
 21. להיכנס לאתרה של עורכת ההגרלה בתקופת המבצע, למלא את פרטי המשתתף
  בטופס הפרטים האישיים
 22. לאשר את תנאי השימוש באתר והסכמה לקבלת דיוור באמצעי המדיה השונים.
  ]ההשתתפות במשחק מותנית במתן הסכמת המשתתף להיכלל במאגר הדיוור של
  עורכת ההגרלה[.
 23. לאחר האמור לעיל תינתן למשתתף האפשרות לסובב את גלגל המזל פעם אחת בלבד
  )לחיצה אחת בלבד להפעלת הגלגל(. מובהר כי הגלגל נעצר מעצמו לאחר הפעלתו.
 24. לאחר עצירת הגלגל, תימסר למשתתף תוצאה מיידית של הפרס בו הוא זכה.
  תוצאת המשחק הינה סופית.
 25. כל הפעלה של המשחק מזכה בפרס. עם קבלת הפרס יישלח קוד קופון, כהגדרתו
  להלן, לתיבת המייל של המשתתף.
 26. מימוש הפרס מותנה ברכישה באתרה בלבד של עורכת ההגרלה, עד לתאריך
  2022.12.15 ,כמו כן לא ניתן לממש ברכישה זו כפל קופונים
 27. כל משתתף זכאי להשתתף במשחק פעם אחת בלבד.
 28. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי רק משתתף אשר פרטיו נקלטו בפועל אצל עורכת
  ההגרלה באופן נכון ומדויק יהא זכאי להשתתף במשחק.
 29. כל משתתף מסכים ומאשר כי בית העסק יהא רשאי לשמור במאגריו את פרסום
  ההשתתפות ו/או הפרטים שנמסרו על-ידו וכל מידע נוסף שיצטבר אודותיו, לשם
  ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, יצירת קשר עימו, פרסום, מתן שירותי דיוור, על ידי
  עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או גורמים אחרים, איסוף מידע אודותיו ושימוש
  בו, לרבות אחסונו, העברתו ושיתופו, על ידי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה ו/או
  גורמים אחרים, למטרות סטטיסטיות ו/או לעשיית עסקאות מכל סוג עם לקוחות
  וצדדים שלישיים, ולצרכים מסחריים אחרים, זאת ללא תשלום כל תמורה.
 30. עדכון הפרטים ו/או אישור הפרטים ו/או הרשמה למשחק או לעמוד עורכת
  ההגרלה ו/או פרסום כלשהו במסגרת ההשתתפות במשחק, מהווה הסכמת המשתתף
  לקבלת דברי פרסומת )לרבות באמצעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, הודעות SMS,
  טלפון או דואר רגיל(, כמו כן למשתתף לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה נגד
  עורכת ההגרלה, ו/או מי מטעמה, בכל עניין ודבר הקשור, במישרין ו/או בעקיפין,
  במסירת הפרטים לעורכת ההגרלה ו/או בשמירת הפרטים ו/או עשיית השימוש בהם.
 31. הזוכים והפרסים:
 32. משתתף אשר עמד בתנאי ההשתתפות המפורטים לעיל, מילא אחר כל הוראות תקנון
  זה, וזכה בפרס יוכל לממש הפרס באמצעות רכישה מקוונת באתר עורכת ההגרלה.
 33. כל משתתף זוכה במשחק בפרס; הפרס אינו ניתן להחלפה או לשינוי.
 34. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה לצד שלישי.
 35. כל משתתף יהיה זכאי להשתתף במשחק רק פעם אחת; אם על אף האמור, השתתף
  יותר מפעם אחת, יהיה זכאי המשתתף כאמור אך ורק לפרס הראשון בו זכה
  בהשתתפותו הראשונה במשחק בלבד
 36. מימוש הפרס:
 37. כל משתתף, לאחר עצירת הגלגל שסובב, יקבל עם פרסום הפרס, קוד קופון )להלן:
  “קוד קופון”( אשר ישקף את הפרס במשחק. קוד הקופון יישלח למייל של המשתתף.
 38. באמצעות קוד הקופון יוכל המשתתף לממש את הפרס באתר האינטרנט של עורכת
  ההגרלה. מימוש קוד הקופון ייעשה בתנאי שמשתתף יבצע רכישה מקוונת באתר
  עורכת ההגרלה.
 39. על המשתתף להיכנס לאתר עורכת ההגרלה לאחר קבלת קוד הקופון למייל, על
  המשתתף להיכנס לאתר עורכת ההגרלה ולהתחיל תהליך רכישה, לאחר ליקוט
  המוצרים לבל יש להגיע ל”קופה”. בשלב ראשון על המשתתף למלא את פרטיו
  האישיים ובשלב השני, בלחיצה על לשונית “קופונים והטבות”, על המשתתף להקליד
  את קוד הקופון שניתן לו בעת הזכייה ולבצע רכישה באתר
 40. ובהר, הפרס יוענק לזוכה בתנאי שיעמוד בתנאים האמורים לעיל. ככל שהמשתתף
  לא יממש את קוד הקופון עד תאריך 2022.12.15 ,הוא ייחשב כמוותר על זכייתו ועל
  קבלת הפרס ולא יהיה זכאי לקבלה.
 41. הפרס אינו תקף במקרה של ביטול עסקה.
 42. המפקח:
 43. המפקח יהיה אחראי לטיפול בפניות המשתתפים, להכריע בכל מקרה של אי הבנה,
  ספק או קושי, לרבות בפרשנות התקנון וכן להכריע בכל מחלוקת בין עורכת ההגרלה
  לבין המשתתף.
 44. החלטת המפקח בכל הקשור למשחק הינה סופית ומחייבת לכל דבר ועניין,
  והמשתתף מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה בקשר עם הכרעת המפקח.
 45. כללי:
 46. בהשתתפותו במבצע מסכים, מאשר ומצהיר המשתתף כי קרא את התקנון וכי הוא
  מקבל עליו את הוראותיו, וגם אם לא קרא את התקנון, מסכים המשתתף כי תקנון
  זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
 47. למשתתף, לא תהא כל טענה או זכות כלשהי בקשר לשינוי תנאי המבצע ו/או לפעולות
  בהן תנקוט עורכת ההגרלה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק
  ישיר ו/או עקיף, שיגרמו בגינם.
 48. עורכת ההגרלה רשאית, עפ”י שיקול דעתה הבלעדי, לדחות או להקדים כל תאריך
  ו/או מועד שנקבעו למשתתף לצורך הוכחת זכותו לפרס ו/או מימוש הפרס ו/או כל
  מועד אחר העולה בקשר עם זכות המשתתף לפרס כלשהו ולמימושו.
 49. המשתתף מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה והמפקח
  מכל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הקשורה במישרין ו/או בעקיפין למשחק ו/או
  לפרס ו/או למימושו.
 50. המשתתף מסכים ומתחייב כי כל תקלה ו/או איחור אשר מקורם בין היתר במלחמה,
  מגיפה, שביתה, שיבושים במערכות התקשורת הטלפוניות והממוחשבות או כוח
  עליון, לא ייחשבו כלל להפרה של תקנון זה, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או
  תרופה.
 51. עורכת ההגרלה רשאית בכל עת עקב תקלה טכנית בלתי צפויה לשנות את איזה תנאי
  מתנאי המשחק המפורטים בתקנון זה, לרבות כמות הפרסים, מהותם, הכל בהתאם
  לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת ההגרלה.
 52. כל משתתף מצהיר, מסכים ומאשר כי דבר השתתפות וקבלת הפרס וכן דבר זכייתו
  במשחק עשוי להיות מסוקר ו/או מפורסם באמצעי המדיה השונים לרבות באתר
  האינטרנט עפ”י כל דין, וכי בעצם השתתפותו במשחק מביע המשתתף את הסכמתו
  לפרסום שמו במסגרת הסיקורים והפרסומים האמורים, לרבות במסגרת פרסומים
  וקידום מכירות של עורכת ההגרלה, וכי כתנאי להשתתפותו במבצע קיבל את כל
  ההסכמות ו/או ההיתרים הנדרשים לקיום פרסום כאמור.
 53. עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לעכב או לבטל את הענקת הפרס או למנוע
  מימושו במקרה של חשש לאי תקינות או זיוף ו/או אי עמידה בתנאי מתקנון זה
  בכפוף לקבלת אישורו של המפקח.
 54. בתקנון זה השימוש בלשון זכר לצורכי נוחיות בלבד וכולל גם פניה בנקבה או ברבים.
 55. סמכות השיפוט הבלעדית לכל עניין נשוא משחק או תקנון זה יהיה לבית המשפט
  במחוז תל אביב בלבד.
 56. המבצע כפוף לתקנון, הנמצא לעיון באתר “בי יוניק” www.buqniue.co.il וכן
  במשרדי עורכת ההגרלה, הממוקמים ברח’ המצודה 24 ב’ קומה 3 אזור